CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการเขียนบทร้อยกรอง

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการเขียนบทร้อยกรองเป็นสื่อนวัตกรรมที่ทำขึ้นสำหรับให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการเขียนบทร้อยกรอง

0 ความคิดเห็น: